חוק תובענות ייצוגיות. 15 שנים לחוק תובענות ייצוגיות: את מי הוא משרת?

בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 אושרו והתקבלו מספר תובענות ייצוגיות כך, על מנת להימנע מהרתעה של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים, וככל הנראה כך אף ביחס להליך ערעורי המוגש על ידי תובע ייצוגי"
הכותבת היא יועצת משפטית של נשיאות המגזר העסקי כאן בודק בית המשפט אם יש לתובע סיכוי לכאורה לזכות בסוף ה בתביעתו

חוק התובענות הייצוגיות

אם הבקשה לא מאושרת ההליך המשפטי מסתיים לרוב נלווה לכך חיובו של התובע הייצוגי בהוצאות משפט, אשר עשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים.

18
תובענה ייצוגית
כך למשל התנגד להסדר בין חברת לתובעים נגדה , התנגד להסדרים אליהם הגיעו חברות , , עם תובעים נגדם
15 שנים לחוק תובענות ייצוגיות: את מי הוא משרת?
מכח תקנה 16 לעניין חוק תובענות ייצוגיות , מקבל דווח על שלבי ההליך המרכזיים בכל תובענה שמתנהלת
תקנות תובענות ייצוגיות
א בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית — גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין
מדובר ביוזמה של שרת המשפטים, , שנועדה לשיטתה להילחם בתופעת תובענות-הסרק בשל העניין הציבורי על היועץ המשפטי לממשלה לבדוק את הסדרי ה המוגשים לבתי המשפט, ולחוות את עמדתו בטרם יינתן אישור השופט
לעיתים, לאחר הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הנתבע מתקן את המחדל וכבר אין כל טעם לנהל את ההליך המשפטי לטענתם, הטלת אגרות בשיעורים שנקבעו, עלולה להפוך את הליך התובענה הייצוגית "לנחלתם של בעלי ממון ואמצעים בלבד"

חוק תובענות ייצוגיות

דוגמה מצוינת לכך היא 53! דינה של תביעה ייצוגית המבוססת על פיצויים לדוגמה או פיצויים ללא הוכחת נזק הוא להדחות וייתכן שאף ללא דיון לגופו של עניין.

13
חוק תובענות ייצוגיות
א לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית; על אף האמור, לא תוגש נגד רשות תובענה ייצוגית לפיצויים בגין נזק שנגרם על ידי צד שלישי, שעילתה הפעלה או אי הפעלה של סמכויות פיקוח, הסדרה או אכיפה של הרשות ביחס לאותו צד שלישי; בסעיף קטן זה ובסעיפים 5 ב 2 , 9 ו21-, "רשות" — כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים
תובענה ייצוגית
רוב התובענות אשר מקבלות אישור אינן מתבררות ולא מתנהל משפט לגביהן
תובענה ייצוגית
במקום זאת הן מסתיימות בפשרה, אשר במסגרתה מוסכם על סכום פיצוי נמוך מהיקף התביעה, מבלי שיש בכך הודאה של הנתבע בטענות כנגדו