חוקי יסוד. חוק יסוד

אבל, הייתכן שחוק פיננסי רגיל של הכנסת יקבל מעמד כזה? חקיקת חוק הסותר הוראה שבחוק יסוד אפשרית רק באמצעות חוק יסוד אחר, ולכן נחקק בשנת , כ, חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 הוראות מיוחדות הוראת שעה , שנועד לאפשר חקיקת , בניגוד ל, שבו נקבע "התקציב יהיה לשנה אחת" בעת הדיון במליאת הכנסת בחוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים עלתה לדיון שאלת סמכותה של הכנסת לשריין חוק שאינו חוק יסוד
ונתקבלה, פחות או יותר, הדעה — וגם היא עדיין שנויה במחלוקת — שכאשר מדובר בתפקידה של הכנסת כ — דהיינו, כאשר היא פועלת כנותנת , כאשר היא מחוקקת פרק מהחוקה — היא יכולה לקבוע מעמד עליון לחוק מסוים יתר חוקי היסוד, כולל , אינם משוריינים

חוק יסוד

לא בחוקתנו, , 2015, פרק ז: חוקי יסוד ללא עם וללא זכויות חברתיות, עמ' 237—320.

4
חוק יסוד
הפשרה שהוצעה על ידי , נוסחה ב- ב: "הכנסת הראשונה מטילה על להכין הצעת חוקה למדינה
שריון (חקיקה)
הפרשן המשפטי עידו באום ציין כי: פסק דינו של בג"ץ קובע היום סטנדרטים שלפיהם ניתן יהיה לזהות מתי חוק או תיקון לחוק הוא באמת "חוק יסוד", ומתי חוק שזו כותרתו הוא שימוש לרעה בסמכות החוקתית המכוננת של הכנסת
חוק יסוד
תחת זאת, אושרה במקרה דנן הוראת שעה המיטיבה עם בלבד, בדרך של הגדלת תקרת התקציב ההמשכי, וזאת ללא כל צידוק או הסבר ענייני
עם זאת, מדינת ישראל מצויה עדיין בשלב של גיבוש חוקי-היסוד שלה חקיקת חוקי יסוד היא הדרך שבחרה לשם גיבוש הדרגתי של ל, לאור המחלוקת ששררה בין חברי בנוגע לעצם יצירתה של חוקה
בעקבות ביקורת ציבורית בוטל תיקון זה כעבור חודשיים וחצי, ב-17 ביולי 2018 הביקורת על כך תהיה כי מלבד הכותרת הנדרשת של "חוק יסוד", שריון פסיקתי זה איננו מהווה מגבלה אמיתית בפני מי שירצה לשנות חוק יסוד, היות שניתן להעביר חוק יסוד אף ברוב של 0—1

חוק יסוד

סעיפים אחדים שנוספו ל במאי 2020 מסדירים את הקמתה של וניתן להם שריון מוגבר לתקופת כהונתה של - לשם שינוים נדרש רוב של 70 חברי כנסת בכל שלב משלבי החקיקה.

24
חוק יסוד
מרבית חוקי היסוד שנחקקו עד כה עוסקים במוסדות המדינה: , , , ועוד
שריון (חקיקה)
אך הוסיף ואמר כי אף חוקי יסוד שאינם משוריינים רשמית, כוללים שריון פסיקתי, הקובע כי שינוי של חוק יסוד ייעשה אך ורק בחוק יסוד
חוק יסוד
שלושה מסעיפי חוק יסוד: הכנסת ואחד מסעיפי דורשים רוב של 80 חברי כנסת על מנת לשנותם
עליונות זו מתבטאת בכך שלחוקים רגילים אסור לסתור חוקי יסוד, אלא אם צוינו כחריגים בתוך חוקי יסוד הביקורת השיפוטית אשר תבוצע כלפי חוק הסותר חוק יסוד תהיה בדיקת השאלה האם החוק הרגיל עומד בתנאי הקבועה בחוק
בפירוט, , , ו הם חוקים משוריינים, וניתן לשנותם רק ברוב של 61 חברי כנסת לפחות

חוק יסוד

הכיצד אפשר לקבוע שחוק פיננסי של הכנסת יעמוד מעל לחקיקה הרגילה של כנסות לעתיד לבוא? לפני הגשת החוק להצבעה, נבדק כי הוא עצמו אינו מתנגש עם חוק יסוד.

15
שריון (חקיקה)
תיקון מהיר אחר של חוק יסוד נעשה ב, שב-30 באפריל 2018 אישרה תיקון ל שאיפשר לממשלה לאצול סמכות ל לוועדת שרים , שתקבל החלטה זו בנוכחות של לפחות חצי ממספר חבריה
חוק יסוד
שריון ניתן במדינות רבות לחוקה או לחלקים ממנה
חוק יסוד
פגיעה משמעה חקיקת חוק אשר סעיפיו או כולו נוגדים חוק יסוד כלשהו